Company Overview

Working with partners around the globe, SYSM provide an end-to-end IPTV system that will revolutionise the way people watch TV that works over any Broadband Network over Multi Screen using a single unified platform

04.10.2016
16.06.2016

„СИС ЕМ“ ООД подписа договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1207-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проектното предложение е разнообразяване на асортимента от услуги и подобряване на ресурсната ефективност на СИС ЕМ ООД чрез навлизане в нов отрасъл, създаване на нов стопански обект и подобряване на финансовите резултати, посредством инвестиране във високотехнологично оборудване и предлагането на пазара на нови иновативни услуги. Непосредствен резултат от изпълнението на проекта ще бъде повишаване конкурентоспобността на "СИС ЕМ" ООД, привличането на нови клиенти и генерирането на увеличен обем приходи от продажби и печалба. Всичко горепосочено ще гарантира устойчивото развитие на фирмата, неразделна част от което е и създаването на последователна практика на надграждане на инвестициите във високи технологии в "СИС ЕМ" ООД. Проекта предвижда следните дейности: Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието (ще бъде изпълнена, чрез доставка на 5 бр. "Адаптив медия стриймър") Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена, чрез закупуването на 5 бр. "Адаптив медия стриймър") Дейност за информиране и публичност (ще бъде изпълнена за собствена сметка) Обща стойност на договора за БФП: 1 070 000 лв., от които 636 650 лв. европейско и 112 350 лв. национално съфинансиране. Проект БФП № BG16RFOP002-2.001-1207-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 БРОЯ АДАПТИВ МЕДИЯ СТРИЙМЪР

Свали

Choose Colour